Vega, Verdaguer i Villafañe :: vvvarquitectes

L'estudi

Vega, Verdaguer i Villafañe, (VVV) està en funcionament des de 1996. Les ganes d’oferir una arquitectura de qualitat, ajustada a la voluntat del client, que coordini totes les parts implicades i que aconsegueixi resultats satisfactoris per a tots els intervinents en el procés edificatori és el que fonamenta la nostre activitat.

Àrees professionals

Treballem en totes les àrees professionals del nostre sector: redacció i disseny de projectes d’edificació, direccions d’obra, treballs de reforma i rehabilitació,inspeccions tècniques d’edificis, treballs d’arquitectura interior, legalitzacions d’activitats, assessories tècniques..., tant per entitats públiques com per a clients particulars.

Biblioteca Blanquerna

Activitat continuada com a part del Servei d’Arquitectura i Manteniment de la Fundació Blanquerna (Universitat Ramon Llull) en la que el despatx planifica i coordina el manteniment integral i les reformes funcionals dels edificis de la Fundació, amb un total de 26.000m² repartits en tres facultats i dos edificis independents. A més, fruit d’aquesta activitat, el despatx ha portat a terme el projecte i construcció de la Facultat de Ciències de la Salut i l’edifici de la Biblioteca de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Noves Activitats

Darrerament, s'ha ampliat l'oferta del despatx amb l'assessorament a empreses instal·ladores que volen oferir, també, serveis d'obra civil. En aquests casos s'assumeixen les tasques de: anàlisi de la part d'obra civil del projecte, interlocutor amb la Direcció Facultativa i la Propietat, confecció de planning d'obra, subcontractació d'industrials, control econòmic de l'obra i documentació de final d'obra. Exemples d'aquesta activitat són les col·laboracions amb Elecnor i MV Instal·lacions SL

Clients