info Gràcies per la vostra visita. Contacteu amb nosaltres per demanar pressupost sense compromís. info@vvvarquitectes.com

DETALLS DEL PROJECTE

Veure més projectes

Habitatges de protecció oficial.


Patronat Municipal de l'habitatge.


Vallbona

El projecte respon a les dues condicions principals que es van definir amb el Patronat Municipal de l’Habitatge: l’ajust de la proposta a la topografia i la major agrupació d’habitatges per planta amb bona orientació, criteris d’eficiència i economia. El lloc està format per una franja de terreny paral•lela al carrer Oristà i al Rec Comptal, que recull la pendent del turó ….Es concebeix un sòcol que ocupa tota l’alineació del carrer, que conté l’aparcament i restitueix la topografia existent. L’aparcament és lineal, format per un sol carrer i places a la banda del carrer i de muntanya. Sobre aquesta base, que es prolongarà a les promocions veïnes, es projecten dues torres de 5 plantes, amb 5 habitatges per planta i una semiplanta addicional per completar el nombre de pisos requerits. Aquest model volumètric és el que va adoptar la resta de promocions d’habitatges al llarg del carrer. La disposició dels habitatges, en torn al nucli de circulacions verticals, permet l’orientació de les peces principals de cada habitatge a un bon assoleix i ventilació creuada. Cada torre està formada per tres volums, un alineat amb el carrer amb dos habitatges (les sales d’estar orientades al Sud i habitacions al Est i Oest respectivament), el cos d’escala i el volum posterior amb 3 habitatges, el més petit orientat a l’Est i els altres dos a l’Oest Aquesta configuració amb una façana retranquejada, permet agrupar els 5 habitatges per replà amb una única escala amb un lleuger increment de la superfície de façana. Tots els habitatges compten amb vistes al Rec Comptal, les seves zones verds i la conca del Riu Besos. Les façanes són de blocs de termoargila, executades amb rigor per tal d’evitar els ponts tèrmics i donar continuïtat al tancament davant de l’estructura. Es tracta d’una de les primeres obres amb aquesta solució i es va comptar amb l’assessorament de l’equip tècnic del fabricant per la verificació dels processos de subministrament i col•locació del material. Després de 7 anys es pot comprovar la seva bona execució ja que no s’aprecien a l’interior condensacions ni humitats. L’edifici sòcol es va tancar amb una gelosia de maó vist que permet la ventilació de l’aparcament al llarg de tota la façana. Les dues interrupcions en el tancament resolen els accessos rodats i peatonals.

Descripció